Ibland kan redovisning och bokföring kännas som en snårig djungel av begrepp och regelverk. Men det behöver egentligen inte vara vidare invecklat. Här har vi samlat ett gäng begrepp med lättbegripliga förklaringar för att ge dig snabb guidning.
check
Vad är aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Bolaget ägs av en eller flera aktieägare som vid bildandet sätter in minst 50 000 kronor som aktiekapital. Aktierna ger rätt till del av bolagets framtida vinster genom utdelning och kan överlåtas till nya ägare om verksamheten säljs. Ägarna väljer en styrelse som ansvarar för bolagets ledning, redovisning och skatter. Bolaget leds med utgångspunkt från bestämmelser om verksamhet och liknande i bolagsordningen. Efter varje avslutat räkenskapsår ska styrelsen hålla en bolagsstämma som bland annat beslutar om aktieutdelning ska lämnas till ägarna.

Vilken redovisning måste aktiebolag göra?

Alla svenska aktiebolag är enligt lag redovisningsskyldiga. Redovisningen ska bestå av löpande bokföring av alla affärshändelser under ett år samt en årsredovisning. I den löpande bokföringen registreras alla betalningar och liknande händelser i kronologisk ordning med tillhörande verifikationer så som fakturor och kvitton. Bokföringen ska göras enligt god redovisningssed som innebär att gällande lagar och praxis följs. När räkenskapsåret är slut ska bokföringen avslutas genom ett bokslut som innefattar en årsredovisning och en inkomstdeklaration. Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument.

Vad är f-skatt och preliminärskatt?

Alla företag som skickar fakturor till kunder ska vara godkända för f-skatt. När en verksamhet startas ska företaget begära registrering för f-skatt och i de flesta fall även moms till Skatteverket. Anmälan görs enklast via e-tjänsten www.verksamt.se. Företag som är registrerade för f-skatt får varje år ett beslut om preliminärskatt från Skatteverket. Skatten ska betalas den 12:e i varje månad och baseras på föregående års deklaration eller uppgifter lämnade vid registrering för f-skatt. Företag som räknar med nollresultat eller har sparade underskott behöver inte betala preliminärskatt. Om skatten är för hög på grund av ändrade omständigheter kan den ändras genom att företaget lämnar en preliminär inkomstdeklaration.

Vad är styrelsens roll i ett aktiebolag?

Styrelsen i ett aktiebolag har ansvar för att leda företagets verksamhet, se till att skatter betalas in och att redovisning upprättas enligt lagar och regler. I ett litet aktiebolag med en ägare är vanligen företagaren själv ensam styrelseledamot. För att företaget ska kunna fortsätta att fungera om någonting inträffar ska det även finnas en styrelsesuppleant, som oftast är en närstående. Styrelsen utser firmatecknare som har rätt att ingå avtal i bolagets namn. Vidare ansvarar styrelsen för att bolaget upprättar redovisning i form av löpande bokföring och årsredovisning till Bolagsverket. Styrelsen ska även se till att deklarationer lämnas till Skatteverket samt att skatter betalas i tid.

Vad är ett bokslut?

Bokslut är ett samlingsnamn för den redovisning som ett företag måste upprätta efter slutet av ett räkenskapsår. Under året ska alla betalningar och transaktioner i bolaget registreras i den löpande bokföringen. I bokslutet görs en avstämning av bokföringen så att den är korrekt samt olika justeringar som påverkar företagets resultat. Några vanliga exempel är avskrivningar på tillgångar, avsättning till semesterlön eller förändring av periodiseringsfonder. När bokslutet är klart fastställs företaget slutliga resultaträkning och balansräkning.

För ett aktiebolag blir bokslutet grunden för bolagets inkomstdeklaration och årsredovisning. Dessa ska lämnas till Skatteverket respektive Bolagsverket inom sju månader efter att räkenskapsåret har tagit slut. Årsredovisningen godkänns av bolagets årsstämma som även kan besluta om aktieutdelning.

Hur fungerar moms?

Moms är en skatt som tas ut på nästan all försäljning av varor och tjänster i Sverige och andra länder. När du som företagare skickar en faktura till en kund är du oftast skyldig att lägga på 25 procent moms på beloppet. Detta kallas utgående moms. Vid inköp har leverantören oftast gjort samma sak och den summan kallas ingående moms. Alla företag som fakturerar med moms måste regelbundet lämna en momsdeklaration. Där får företaget uppge hur mycket utgående moms som tjänats in genom försäljning samt hur mycket ingående moms som betalats vid inköp. Utgående moms minus ingående moms blir lika med en summa som företaget ska betala eller få tillbaka.

Vad är aktieutdelning?

Sverige har höga skatter på arbetsinkomster och låga skatter på inkomst av kapital. Därför är det vanligt att företagare väljer att ta lägre lön och istället låta företaget göra en högre vinst som kan tas ut i form av aktieutdelning med lägre skatt. De så kallade 3:12-reglerna sätter begräsningar för hur mycket aktieutdelning en företagare får ta ut med den lägre skattesatsen för kapitalinkomst varje år. Det årliga gränsbeloppet räknas ut med hjälp av en K10-blankett som alla delägare i mindre aktiebolag ska lämna med sina privata deklarationer. Om årets aktieutdelning är noll eller mindre än gränsbeloppet sparas den överskjutande delen till framtiden.

Vad är en årsredovisning?

Alla svenska aktiebolag måste varje år lämna en årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen ska skickas in senast sju månader efter att bolagets räkenskapsår tagit slut. Dokumentet är en offentlig handling med information om företagets verksamhet, intäkter, kostnader och finansiella ställning. Innehållet består av en verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning från årets bokslut samt noter med förklaringar till olika poster. Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter. För närvarande kan en årsredovisning endast lämnas in i pappersform, men inom några år kommer det att ske en övergång till elektronisk inlämning.

Hur redovisas lön från ett eget aktiebolag?

Du som driver ett eget aktiebolag kan vara anställd och få lön på samma sätt som andra löntagare. För att kunna betala ut lön måste företaget först registreras som arbetsgivare hos Skatteverket. I samband med löneutbetalning ska ditt företag precis som alla andra arbetsgivare göra ett avdrag för skatt från lönen. Din nettolön ska vara lika med din beräknade inkomst efter skatt. Den 12:e månaden efter lönebetalningen ska företaget lämna en arbetsgivardeklaration. Där beräknas månadens arbetsgivaravgift som ska täcka sjuklön, offentlig pension och liknande. Summan arbetsgivaravgift och avdragen inkomstskatt på lön ska betalas till företagets skattekonto senast på deklarationsdagen.

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är det belopp som ursprungligen sattes in i ett aktiebolag när det bildades. Pengarna får användas i den löpande verksamheten för olika kostnader, inköp av inventarier, finansiella placeringar eller liknande. Dock måste värdet av företagets tillgångar minus dess skulder alltid vara lika med minst hälften av aktiekapitalet. Som tillgångar räknas förutom bankmedel, både värdepapper och inventarier. Även kundfordringar räknas som en tillgång, det vill säga fakturor som skickats till en kund men ännu inte betalats. Vanliga skulder är ännu ej betalda leverantörsfakturor och skatter.

Vad redovisas i bolagets inkomstdeklaration?

Alla svenska aktiebolag ska varje år lämna en inkomstdeklaration till Skatteverket. I inkomstdeklarationen redovisar företaget intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Eventuell vinst beskattas med 22 procent medan förluster för sparas och kvittas mot framtida vinster. I inkomstdeklarationen redovisar bolaget i förekommande fall även underlag för exempelvis särskild löneskatt på pensionspremier till anställda och fastighetsskatt. Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast sju månader efter att bolagets räkenskapsår tagit slut. När deklarationen är godkänd får bolaget ett slutskattebesked med skatt att betala eller få tillbaka.

Vad är ett skattekonto?

Skattekonto är ett konto som alla privatpersoner, företag och andra juridiska personer har hos Skatteverket. Kontot används för inbetalning av skatt och utbetalning av skatteåterbäring i samband med deklarationer. Företag betalar alltid in moms, skatt och arbetsgivaravgift på löner samt preliminärskatt via skattekontot. Eventuell återbetalning av skatt sker också till skattekontot. Du kan som företagare ange om du vill att överskott på skattekontot ska betalas ut till ett bankkonto eller inte. Om du betalar in skatt i förskott kommer beloppet att visas som ett plussaldo på skattekontot tills att Skatteverket debiterar skatten.